Årsmötet kommer att hållas i samband med SM den 16-18 oktober i Enskede Rackethall

Datum & Tid: lördag eller söndag när det bäst passar tävlingsschemat – återkommer med exakt tidpunkt

Plats: Enskede Rackethall, Sockenvägen 290, Stockholm eller per distansdeltagande

Dokumentationen till Årsmötet kommer att publiceras på hemsidan senast 2 veckor innan mötet.

Varmt välkomna!

Styrelsen

 

Följande gäller för årsmötet:

Anmälan till mötet skall ske senast den 1 oktober till ville.munne@squash.se eller till Simon.vikstrom@squash.se om du vill vara med via internet så får du vidare instruktioner om hur ansluta till mötet.

Röstlängden tas fram av förbundsstyrelsen och består av de föreningar som fullgjort sina stadgepliktiga skyldigheter per den 30 juni 2020. Uppgift om förenings antal medlemmar hämtas från IdrottOnline.

Motioner från SDF och föreningar skall vara styrelsen tillhanda 1 september för behandling av årsmötet.

Valberedning består av Helen Borg, Västerås, Björn Angtoft, Malmö, och Panagiotis Vasiliou, Stockholm, som sammankallande.

Förslag på personer till styrelsen, revisorer och valberedning lämnas till Panagiotis Vasiliou, (panna@vasiliou.se), senast den 15 augusti.

 

Vid årsmötet ska följande ärende behandlas:

 1. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet, på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.
 6. Verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
 9. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
 10. Behandling av motioner som senast den 1 september har inkommit till förbundsstyrelsen från distriktsorgan och till förbundet anslutna föreningar.
 11. Genomgång av verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår.
 12. Genomgång av inkomst- och utgiftstaten för innevarande räkenskapsår.
 13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet.
 14. Antagande av Förbundets officiella Kungörelseorgan.
 15. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
 16. Val på två år av två övriga ledamöter samt en suppleant till förbundsstyrelsen.
 17. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant.
 18. Fråga om val av ombud till riksidrottsmöte.
 19. Val av ordförande och två övriga ledamöter till valberedningen.

Förbundets stadgar hittar ni via nedan länk som ligger under fliken Förbund / Dokument:
https://squash.se/wp-content/uploads/2020/07/Svenska-Squashförbundets-stadgar-2020-04-26.docx.pdf

[contact-form-7 404 "Not Found"]